குழந்தைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சிறப்பு செயலி

உங்கள் குழந்தை YouTube ஐப் பார்க்க விரும்பினால், அவர்களுக்கு என சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது YouTube கிட்ஸ் செயலி. இது குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அவர்கள் ஆர்வமாக உள்ள தகவல்களை எளிதாகக் கண்டறிய உதவுகிறது. YouTube கிட்ஸ் நன்கு வடிகட்டப்பட்ட (Filters option) முடிவுகளை மட்டுமே தருகிறது, எனவே உங்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பான உள்ளடக்கத்தை மட்டுமே அணுக… Read More