ரகசியங்கள் நிறைந்த பிட்காயின் பற்றி தெரியுமா

Bitcoin என்பது ஒரு cryptocurrency, இதில் பணம் டிஜிட்டல் முறையில் உள்ளது, இதற்கென சிறப்பு வங்கி அல்லது நிர்வாகம் கிடையாது. இதில் அடிப்படை பாதுகாப்பு வசதிகள் இரகசியக் குறியீட்டு முறையைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்பட்டுள்ளன. மோசடிகளைத் தவிர்க்க ஒரு பிட்காயினை அதன் உரிமையாளர் ஒரு முறை மட்டுமே செலவழிக்க முடியும். ஒரே பிட்காயினை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த… Read More